OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre nájom obytného auta, alebo obytného prívesu

1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre nájom obytného prívesu za nájom vozidla tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme vozidla.

2. Doba nájmu obztného prívesu je minimálne 3 dni. Nájomca prívesu ku dňu prebratia musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, prax vo vedení prívesu minimálne dva roky, dosiahnutý vek minimálne 21 rokov, platný vodičský a občiansky preukaz alebo cestovný pas, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy o nájme prívesu.

3. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 2 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky plátcu DPH (v prípade, ak sú platitelia DPH) a v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, plnú moc notársky overenú.

4. Príves sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase na mieste odovzdania: Dunajská Lužná, Nové Košariská 2315/A so zmluvou o nájme alebo na inom vopred dohodnutom mieste. Príves sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou, emisnou kontrolou, dokladmi o prívese a poistením v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.

5. Príves sa odovzdáva nájomcovi skontrolované vyčistené (interiér, exteriér, WC s náplňami, 1x10 kg a 1x2kg naplnená propán-butánová fľaša, plná nádrž na vodu, prázdna odpadová nádrž) a s príslušnou výbavou (predstan, stôl so stoličkami, gril, spacie vaky, posteľné prádlo a vybavenie kuchyne)

6. Prenajímateľ odovzdáva príves s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie prívesu a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 25 minút. Odovzdanie prívesu a jeho kontrola trvá cca 25 minút. Nájomca je povinný s touto dobou rátať.

7. Nájomca sa zaväzuje príves užívať výhradne na jeho účel. Príves vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme vozidla, najneskôr však do 18.00 hod. v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Obytný príves nájomca vracia vyčistený, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC.

8. Rezervácia obytneho prívesu na daný termín (elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, telefonicky, mailom) platí 2 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu vozidla vo výške 50 % z celkovej ceny je splatná do 2 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy prívesu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) v takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje nájomcu a vráti mu všetky poplatky. Celková suma nájmu je hradená na účet prenajímateľa. Na základe požiadavky budúceho nájomcu je vyfakturovaná v splatnosti 21 dní pred začatím nájmu, spolu so servisným poplatkom.

Kaucia za nájom obytného prívesu je 500,- EUR, ktorá tvorí vratnú zálohu na poruchy alebo poškodenia prívesu nekrytého poistnou zmluvou, bude ponechaná pri preberaní v hotovosti u prenajímateľa. Kaucia slúži na krytie nákladov pri vrátení prívesu, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní späť prenajímateľovi za zmluvnú pokutu:

 • nevyčistený interiér a jeho súčasti: 25 - 150,- EUR
 • nevyčistená odpadová nádrž na WC: 50,- EUR
 • nadmerné znečistenie exteriéru prívesu: 50,- EUR
 • nevyčistená chladnička alebo mraziaci box: 20,- EUR
 • nevyčistený plynový gril: 20,- EUR
 • nedodržanie dohodnutého času vrátenia prívesu, každá začatá hodina: 20,- EUR
 • neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí prívesu sú hradené v plnej výške
 • Strata dokladov od obytneho prívesu 300€
 • Strata klučov 50€
 • Fajčenie v prívese 400€

Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní prívesu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase nájmu, ktoré nie sú kryté poistnou zmluvou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

9. Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:

 • do 45 dní ku dňu prevzatia: 30% z celkovej sumy za nájom
 • od 45 do 30 dní ku dňu prevzatia: 40% z celkovej sumy za nájom
 • od 30 do 15 dní ku dňu prevzatia: 60% z celkovej sumy za nájom
 • od 15 do 7 dní ku dňa prevzatia: 80% z celkovej sumy za nájom
 • od 7 dní ku dňu začatia prenájmu: 90% z celkovej sumy za nájom
 • pri predčasnom vrátení vozidla zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu

10. V prípade objektívnej príčiny na strane nájomcu (choroba, úraz atď.) znemožňujúcej začatie čerpania predmetu nájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo posúdiť relevantnosť objektívnej príčiny a jej doklad a v prípade špekulácie túto neuznať. Objektívnu príčinu je nutné preukázať. V prípade objektívnej príčiny ponúkame nájomníkovi:

 • vybrať si iný voľný termín nájmu
 • vrátenie polovice rezervačného poplatku

Tento bod sa nevzťahuje na predčasné ukončenie nájmu - vrátenie vozidla pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

11. Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iných dôvodov ako technická porucha na prívese brániaca bezpečnému presunu do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia prívesu 200,- EUR. Nájomca uhrádza všetky ďalšie a ostatné náklady spojené s prevádzkou prívesu po jeho odovzdaní prenajímateľom.

12. Nájomca prehlasuje, že príves nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb. Nájomca zároveň prehlasuje, že príves nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle týchto VOP, ako i tretej strane. Je zakázané na prívese vykonávať akékoľvek úpravy - polepenie, vŕtanie, šróbovanie atď. Nájomca zodpovedá za to, že v prívese nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu prívesu, je nutné konzultovať s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka) nájomca si odloží doklad o nákupe, tento mu bude uhradený. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny (napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).

13. Nájomca sa zaväzuje užívať príves výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že príves nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu prívesu, nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.

14. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP, bod 7,13,14 je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. dní od doručenia výzvy.

15. V prípade poškodenia prívesu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:

 • privolať políciu
 • kontaktovať asistenčnú službu poisťovne
 • zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami a menami svedkov, vytvoriť fotodokumentáciu
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany
 • telefonicky kontaktovať prenajímateľa

16. V prípade odcudzenia prívesu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, asistenčnú službu poisťovne, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od vozidla odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.

17. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí prívesu a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa, ktorý sa bude riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.

18. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá kontrola predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie prívesu sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci nájomcu. Spoluúčasť nájomcu je 10%, minimálne 400,-€ (kryté z kaucie). V prívese je zakázané fajčiť.

19. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.